Thông báo mời báo giá lần 2 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đo quan trắc môi trường an toàn vệ sinh lao động