Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện

Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028

Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022