Thông báo mời báo giá danh mục vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm