PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Thành lập: Ngày 08 tháng 10 năm 2020

Trưởng phòng: ThS.QLBV Hoàng Hồng Hạnh (10/2020-nay)

Đội ngũ cán bộ hiện nay:  07 nhân viên và 1 nhân viên làm 50% ( tổ đón tiếp)

Thạc sĩ : 02 thạc sĩ , Cử nhân: 02, Điều dưỡng: 02, Nhân viên y tế: 01, 01 cán sự làm 50% ( tổ đón tiếp)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

– Giải quyết các vấn đề về tâm lý, xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh

– Hoạt động hỗ trợ người bệnh có khó khăn: là đầu mối của bệnh viện thực hiện vận động sự tham gia, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân để có nguồn lực hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

-Truyền thông và quan hệ công chúng

+ Làm đầu mối của Bệnh viện trong việc giới thiệu các hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng;

+ Vận động tài trợ gây quỹ cho bệnh viện, bao gồm cả vận động tài trợ trang thiết bị, tài trợ cho việc nghiên cứu khoa học và đào tạo tại bệnh viện.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để giúp cải thiện đời sống tinh thần của nhân viên y tế và người bệnh; Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình gây quỹ của bệnh viện.

+ Hướng dẫn và phối hợp với các tổ chức, nhóm tình nguyện viên về công tác xã hội trong bệnh viện;

– Đào tạo

– Hỗ trợ vấn đề tâm lý cho nhân viên y tế

+ Hỗ trợ nhân viên y tế  giải quyết những bất đồng với người bệnh, người nhà người bệnh

+ Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vấn đề về tâm lý xã hội ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

– Phụ trách đường dây nóng, hòm thư góp ý của Bệnh viện, hàng năm có tổng kết, phân tích, đánh giá.

Khen thưởng:

– Được Giám đốc khen thưởng đã có thành tích trong phòng trào thi đua năm 2021.