Đánh giá nhu cầu sử dụng và khả năng tiếp cận phương pháp cai nghiện thuốc lá bằng Y học cổ truyền của người bệnh tại một số bệnh viện Hà Nội năm 2020-2021

 Vũ Nam, Hán Huy Truyền, Trần Văn Thuyết

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

 

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng và khả năng tiếp cận một số phương pháp cai nghiện thuốc lá bằng Y học cổ truyền của người bệnh tại một số bệnh viện Hà Nội năm 2020 – 2021.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có hồi cứu trên 544 người bệnh đến khám điều trị tại 04 bệnh viện tại Hà Nội từ 03/2021 đến 10/2021.

Kết quả:  Nam giới chiếm 91,43%. Độ tuổi hút thuốc trung bình là 32,56 ± 6,18 tuổi. Số năm hút trung bình 12,35 ± 8,77 năm. Mức độ nghiện thuốc lá theo thang điểm Fagerstrom mức trung bình chiếm 48,39%; mức nặng chiếm 27,86% và mức nhẹ chiếm 23,75%. 61,61% người bệnh từng bỏ thuốc 1 – 3 lần; 60,89% người bệnh dự định cai thuốc và 5,02% đang cai. 70,54% bệnh nhân có tham gia chương trình sử dụng YHCT để cai nghiện thuốc lá, với các phương pháp sử dụng như cao dán, nước súc miệng chiếm 42,50%; thuốc viên, thuốc sắc chiếm 36,43%. Yếu tố trở ngại tiếp cận là khoảng cách không phù hợp chiếm 32,68%. Bệnh nhân nghiện mức độ trung bình, nhẹ có nhu cầu cai nghiện thuốc lá lớn hơn gấp 7,43 bệnh nhân nghiện mức độ nặng theo phân loại của Fagerstrom, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Hơn 70% bệnh nhân có nhu cầu cai nghiện thuốc lá, tuy nhiên còn các trở ngại như khoảng cách, thiếu cơ sở. Mức độ nghiện càng thấp nhu cầu cai nghiện thuốc lá theo phương pháp y học cổ truyền càng cao.