Thông báo mời báo giá tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động “Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y dược cổ truyền kết nối sổ sức khoẻ điện tử”