Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp vận động không xung lực trên bệnh nhân đau thắt lưng

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của điện châm kết hợp phương pháp vận động không xung lực trên bệnh nhân đau thắt lưng cấp.

Đối tượng: 60 bệnh nhân được chẩn đoán đau thắt lưng cấp, chia thành hai nhóm, nhóm nghiên cứu dùng điện châm kết hợp vận động không xung lực, nhóm chứng dùng điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt.

Phương pháp: Can thiệp lâm sàng mở, tiến cứu, so sánh trước và sau điều trị, có đối chứng.

Kết quả: Sau điều trị, điểm đau VAS trung bình ở nhóm nghiên cứu giảm từ 5,90± 1,13 xuống 1,73 ± 0,91, nhóm chứng giảm từ 5,8 ± 1,4 xuống 2,13 ± 0,73, tỉ lệ co cơ cạnh sống giảm từ 100% ở cả hai nhóm xuống 13,7% ở nhóm nghiên cứu và 20% ở nhóm chứng. Sự khác biệt trước và sau điều trị trên từng nhóm có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tuy nhiên sự khác biệt giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Kết luận: Điện châm kết hợp vận động không xung lực có hiệu quả trong điều trị đau thắt lưng cấp.


Trần Trung Tín – Trường Đại học Y Hà Nội

Dương Trọng Nghĩa –Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương