PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thành lập: năm 1980 tách từ phòng Hành chính quản trị

Phòng Vật Tư – trang thiết bị y tế năm 2022

Phòng Vật tư – trang thiết bị y tế năm 2014

Sửa chữa trang thiết bị phục vụ chuyên môn

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thọ Ưu (1980- 1986), DSTC. Nguyễn Đức Thanh (1986 – 1992), KS. Nguyễn Chiến (1992 – 2007), KS. Nguyễn Đức Thắng (2007 – 2010), ThS. Phạm Văn Dực (2010 – nay)

Phó phòng: KS. Phạm Thị Hoàn (1999 – 2006), Lê Quang Vinh (2012 – 10/2019), ThS. Phạm Lê Vân (2014-nay).

Nhân sự:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế có 05 cán bộ viên chức gồm:

– Trưởng phòng: 01 (Thạc sĩ kỹ thuật y sinh)

– Phó trưởng phòng: 01 (Thạc sĩ kỹ thuật y sinh)

– Kỹ sư: 03 (Trong đó có 01 đồng chí đang học Thạc sĩ kỹ thuật y sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định số: 1192 /QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 1980 do Bộ trưởng Bộ Y tế Vũ Văn Cẩn ký, là một phòng chức năng trực thuộc Viện đông Y nay là Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Là phòng chức năng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, hóa chất, trang thiết bị trong bệnh viện…phòng Vật tư-Trang thiết bị y tế có các chức năng nhiệm vụ chính như sau:.

  1. Căn cứ chức năng của Bệnh viện lập dự trù kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, trang thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, hệ thống mạng tin học bệnh viện (thiết bị phần cứng mạng LAN, internet), thiết bị văn phòng, hóa chất, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
  2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị theo qui định của Nhà nước.
  3. Tổ chức duy tu bảo dưỡng trang thiết bị y tế kịp thời
  4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo qui phạm Việt nam, tiêu chuẩn Việt nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
  5. Lập hồ sơ lý lịch, cho tất cả các loại máy, xây dựng qui định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng trang thiết bị. Các trang thiết bị phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
  6. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
  7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, kiểm tra, kiểm định định kỳ các trang thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục qui định của Nhà nước.
  8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

Khen thưởng:

– Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện nhiều năm.

– Đạt danh hiệu tổ Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục.