PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thành lập: ngày 31 tháng 12 năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ- Tài vụ.

Tập thể phòng Tổ chức cán bộ năm 2023

Phòng Tổ chức cán bộ năm 2022

Cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm:

Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, ông Nguyễn Đạt, ông Trình Ngọc Anh, DS. Nguyễn Thị Ngọc Bích (1979- 1986), ông Đặng Văn Nghị (1987-2005), Thầy thuốc ưu tú, BSCKII. Phạm Thị Minh Dương (2005- 2013), TTƯT.BSCKII. Trương Thị Xuân Hòa ( 2013 – 11/2017).

Phó phòng: Ông Nguyễn Bá Tân, Ông Trần Văn Tuy (1979-1982), Cử nhân Vũ Thị Tuyết ( 1997-2005), Ths.CNKT Hoàng Hồng Hạnh (2009-2013).

Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo hiện nay:

Trưởng phòng: TTƯT.ThS.BS Bùi Thị Phương Thảo (12/2017 – nay)

Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Việt Dũng (2013 – nay).

Số lượng cán bộ trong phòng: Hiện nay phòng tổ chức cán bộ có 07 cán bộ, trong đó có 04 Thạc sĩ, 03 cử nhân.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

 Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; tiền lương đối với viên chức, người lao động; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động hợp đồng; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Bệnh viện.

 2. Nhiệm vụ:

2.1 Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý về tổ chức bộ máy, tổ chức các đơn vị thuộc Bệnh viện

– Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương trình Bộ Y tế xem xét, thẩm định, ban hành.

– Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, trình Giám đốc Bệnh viện ban hành.

– Đầu mối tổng hợp các đề án để Giám đốc Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Bệnh viện.

– Đầu mối xây dựng hồ sơ xếp hạng Bệnh viện trình Bộ Y tế thẩm định quyết định xếp hạng.

– Đầu mối xây dựng, đề xuất thành lập các Hội đồng của Bệnh viện.

2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý viên chức, người lao động trong Bệnh viện

– Đầu mối tổng hợp, xây dựng Đề án Vị trí việc làm của Bệnh viện.

– Chủ trì tổng hợp, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Bệnh viện và các khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ.

– Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình quản lý viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Bệnh viện bao gồm: quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động; quy định về đánh giá phân loại viên chức; quy định về thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn,…

– Tổ chức xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, hợp đồng lao động theo phân cấp;

– Thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với viên chức, người lao động;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện quy trình cử viên chức, người lao động thuộc đối tượng được phân cấp quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng, trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Quản lý hồ sơ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc Bệnh viện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

2.3. Theo dõi, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi viên chức, người lao động trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xem xét, giải quyết; phối hợp với các phòng chức năng khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ; Công tác quân sự,…

2.4. Làm đầu mối giúp Giám đốc Bệnh viện về công tác cải cách hành chính

– Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính của Bệnh viện theo mục tiêu và nội dung của kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của Bộ Y tế và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.5. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo cáo về tổ chức, cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

2.6. Công tác thi đua khen thưởng

– Tham mưu cho Ban Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Bệnh viện.

– Thực hiện công tác bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị các cấp xét tặng các hình thức khen thưởng bậc cao.

– Tổ chức thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú theo thời gian quy định.

– Tổ chức các buổi lễ kết hợp trao thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Bệnh viện.

– Thực hiện các quy trình của Hội đồng kỷ luật theo quy định.

2.7. Công tác pháp chế:

– Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của Bệnh viện; rà soát, hệ thống hóa văn bản nội bộ của Bệnh viện và đề xuất, tư vấn giúp Giám đốc Bệnh viện sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành của Bệnh viện;

– Có ý kiến về mặt pháp lý các dự thảo hợp đồng do các đơn vị khác của Bệnh viện soạn thảo trước khi trình Giám đốc Bệnh viện; giúp Giám đốc Bệnh viện góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức xin ý kiến

2.8. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tổ chức, viên chức và chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định.

2.9. Thực hiện công tác Văn phòng Đảng ủy

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng uỷ trong việc tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng bộ.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ: Xây dựng và theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác, sơ kết, tổng kết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

– Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

– Theo dõi, đôn đốc chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chế độ đảng phí của các chi bộ. Báo cáo quyết toán đảng phí của đảng bộ và kinh phí hoạt động của cấp uỷ.

– Hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp thực hiện công tác phát triển đảng viên mới; quản lý hồ sơ đảng viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ giao.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

Khen thưởng:

Tập thể:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 1999, 2014, 2016, 2018, 2020.

– Liên tục hàng năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động suất sắc.

– Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ liên tục được công nhận Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nhiều năm được công nhận Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cá nhân:

– 03 cán bộ vinh dự được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”: BSCKII. Phạm Thị Minh Dương, BSCKII. Trương Thị Xuân Hòa, ThS.BS Bùi Thị Phương Thảo

– Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế,

– Nhiều cá nhân được nhận giải thưởng Hải thượng Lãn ông, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”, Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.