PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thành lập: năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị

Phòng tài chính kế toán 2017

Phòng Tài chính kế toán 2011

Năm thành lập: năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Ông Nguyễn Đăng Lễ (1966-1969), ông Hà Văn Nguyên(1969-1975), ông Hồ Trí Luận (1975-1983), CN. Vũ Thị Lý(1983-1997), CN. Nguyễn Thúy Hằng ( PP:1991-1997, TP:1997- 2013), Ths. Kinh tế. Nguyễn Thị Lan Hương (2014- nay).

Phó phòng: Bà Lê Thị Thu Lan (1983- 1993), bà Trần Thị Lan (1999-2006), CN. Nguyễn Thị Lan Hương (2010- 2013), Ths Kinh tế. Đặng Thanh Tú (2014- nay), Ths kinh tế. Nguyễn Thị Lan Anh (2014- nay).

Đội ngũ cán bộ công chức:

ThS: 4, Đại học: 11, kế toán trung cấp: 5, Kế toán cao đẳng: 1, kế toán sơ cấp: 1.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện trong việc quản lý  tài chính, lập dự toán thu chi ngân sách và các nguồn thu trong Bệnh viện.

Quản lý các nguồn thu chi theo đúng chế độ, thực hiện công tác báo cáo, quyết toán; lưu trữ theo đúng qui định của Nhà nước.

Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện, thực hiện tốt Nghị định 43-2006/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

Khen thưởng:

– Liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc

– Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2001.

– Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…