PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Thành lập: tháng 03 năm 2016

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kì:

Trưởng phòng:

TS.BS Hoàng Lam Dương (từ 2016 đến nay)

Thầy thuốc ưu tú (2020) ; Giải thưởng Hải thượng Lãn Ông (2022)

Phó phòng:

– KS Nguyễn Tường Linh (từ 2016 đến nay)

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 đến 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2019 đến năm 2020

– CN. Nguyễn Anh Vũ ( từ 2017 – 12/2020)

Đội ngũ cán bộ, viên chức hiện nay: TS.BS: 01; KS: 01; Cử nhân: 03; Điều dưỡng TH: 01

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng, công tác xã hội của bệnh viện

Khen thưởng:

Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc.