PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành lập: năm 2011

Trưởng phòng: ThS.KS Ngô Thị Diệu Thúy (2011- nay)

Phó phòng: ThS.KS Vũ Ngọc Đăng (2014- nay)

Đội ngũ CBVC: Thạc sỹ: 3, Kỹ sư: 1, Cử nhân CNTT: 1

Chức năng, nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Giám đốc đơn vị phê duyệt;

– Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của đơn vị;

– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;

– Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện;

– Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.