Một số điểm mới thông tư 14/2023

Để tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, ngày 30/6/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư gồm 7 điều, sửa đổi, bổ sung một số các nội dung như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, phương pháp xác định giá và xây dựng giá. Dưới đây là một số điểm mới cần lưu ý:

  1. Phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Chủ đầu tư xác định giá gói thầu theo một trong các phương pháp sau đây:

  • Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ  thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp;
  • Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự;
  • Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp thẩm định giá.

Trong đó, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn

  1. Xây dựng giá gói thầu

Khi xây dựng giá gói thầu, Chủ đầu tư quyết định việc thành lập Hội đồng để lựa chọn danh mục, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên cơ sở yêu cầu về chuyên môn.

Đối với phương pháp xây dựng giá gói thầu theo báo giá của nhà cung cấp, chủ đầu tư đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Chủ đầu tư… trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành công. Chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận được (kể cả trường hợp chỉ nhận được 01 hoặc 02 báo giá) và quyết định giá gói thầu.

Trường hợp Chủ đầu tư xác định được trên thị trường Việt Nam chỉ có 01 hoặc 02 nhà cung cấp thì được phép gửi trực tiếp yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp.

Đối với phương pháp xây dựng giá gói thầu theo kết quả khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối đa không quá 120 ngày tính từ ngày trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với phương pháp xây dựng giá theo kết quả thẩm định giá Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn đơn vị thẩm định giá, được sử dụng kết quả do cơ quan thẩm định giá cung cấp để xây dựng giá gói thầu và không phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp.

Xem thêm Thông tư 14/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.