Đánh giá hiệu quả của phương pháp cấy chỉ điều trị mất ngủ thể tâm tỳ hư và tâm thận bất giao

    Vũ Nam, Trần Minh Hiếu

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

 

Mục tiêu:

  1. Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ điều trị mất ngủ thể tâm tỳ hư và tâm thận bất giao.
  2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của phương pháp.

 

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, so sánh trước sau. Tiến hành nghiên cứu: 60 bệnh nhân được cấy chỉ catgut vào các huyệt: Tâm du, Tỳ du, Thận du, Thần môn, Tam âm giao ngày N0, N15. Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu vào ngày N0, N15,N30.

 

Kết quả: sau 30 ngày điều trị và theo dõi, tỷ lệ bệnh nhân đạt loại tốt, khá chiếm 90% ở cả thể Tâm tỳ hư và Tâm thận bất giao, 10% bệnh nhân đạt loại trung bình, không có loại kém.

 

Kết luận: Phương pháp cấy chỉ vào huyệt: Tâm du, Tỳ du, Thận du, Thần môn, Tam âm giao có tác dụng điều trị mất ngủ thể Tâm tỳ hư và Tâm thận bất giao. Phương pháp cấy chỉ không gây tác dụng không mong muốn.